Traveller III

Lito Kattou - Opere_07
Lito Kattou
2024
aluminium, styrofoam (DAW), acrylic

198 × 205 × 3 cm (78 × 80 ¾ × 1 ⅛ inches)